Kurs Instruktora Nurkowania Jaskiniowego Crossover IANTD

Kto może nauczać na tym kursie? Instructor Trainer.

A. Cel szkolenia

1. To szkolenie ma przygotować wykwalifikowanych Divemasterów IANTD, którzy nie posiadają jeszcze stopnia instruktorskiego, oraz OW Assistant Instructors do prowadzenia programów szkoleniowych. Licencja IANTD Oxygen Administrator & Diving First Aid może zostać wystawiona pod warunkiem, że instructor uczestniczy w szkoleniu unifikacyjnym (crossover) z tego zakresu. Po zakończeniu szkolenia kursanci przygotowani będą do prowadzenia programów Snorkel Skin Diver, OW Free Diver, Open Water, Advanced Open Water, Deep Diver (pod warunkiem posiadania licencji Advanced Nitrox Diver lub wyższej)  i Rescue Diver.

Open Water Instruktor może także nadzorować Assistant Instructor’a. W warunkach znacznie różniących się od tych, w których był szkolony, instructor przed rozpoczęciem zajęć musi przeprowadzić właściwy rekonesans.

B. Wymagania wstępne

1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster, lub  Assistant Instructor albo równoważna.

2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań, z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.

3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.

4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.

5. Ukończone 18 lat.

6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

C. Przebieg szkolenia

1. Siedmiodniowy kurs zaznajamiający kandydata z metodami i technikami nauczania nurków IANTD. Program obejmuje również szkolenie w zakresie instruktażu pierwszej pomocy. Umiejętności nauczania rozwijane są poprzez asystowanie w realnych lub symulowanych sesjach treningowych (teoria i praktyka) pod nadzorem bezpośrednim IT.

2. Kadrę kursu stanowi jeden Open Water Instructor Trainer oraz jeden Open Water Instructor z dużym doświadczeniem. Kolejny OWI może uczestniczyć w przypadku większej ilości kandydatów.

3. Wszystkie ćwiczenia basenowe oraz OW z zakresu programów szkoleniowych muszą zostać wyjaśnione oraz wytrenowane. Zaprezentowanie odpowiedniego poziomu umiejętności jest oceniane przez IT. Kandydaci nie powinni być z gory uprzedzani o tym, jaki rodzaj ćwiczeń będzie podlegał ocenie IT.

4. Wszystkie tematy wykładów z zakresu szkolenia IANTD Open Water Diver muszą być dokładnie omówione w trakcie kursu. Niektóre tematy, wybrane przez IT muszą być prezentowane przez kandydatów, podobnie jak proces przygotowania i prowadzewnia wykładów. Nie powinni być oni z góry informowani, który temat będą musieli prezentować w danym dniu.

5. Zaliczenie wszystkich wykładów wraz z “IANTD Course-specific Slides” z zakresu teorii IANTD Instructor Trainer.

6. Wszyscy kandydaci muszą wykazać zdolność kontoli oraz nadzoru grupy nurków, zgodnie z wymaganiami IT.

7. Wszyscy kandydaci muszą wykazać zdolność właściwej oceny miejsca nurkowania pod względem warunków – pogoda, głębokość, widzialność, ruch wody, wymagany stopień nadzoru.

8. Kandydaci chcący nauczać kursu EANx jako specjalizacji, muszą wykazać się zdolnościami i możliwościami w tym zakresie.

D. Wymagania sprzętowe

1. “IANTD Sport Diving Instructor Kit”.

2. Wymagania sprzętowe zgodne z wymaganiami dotyczącymi programów szkoleniowych, których zamierza uczyć dany instruktor.

3. Sprzęt zgodny z wymogami dla nurkowań sportowych.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Nie więcej jak 6 kandydatów na jednego IT. Liczba ta może być zwiększona o 2 osoby na każdego dodatkowego instruktora – do maksimum 10 osób przy 2 asystujących instruktorach na jedej sesji.

2. Największa dozwolona głębokość nurkowań to 39 m.

3. Wszystkie wymagane przystanki dekompresyjne lub bezpieczeństwa muszą być wykonane.

F. Odnowienie certyfikatu

1. Przeprowadzenie minimum dwóch programów IANTD Open Water Diver rocznie lub współpraca przy trzech programach IANTD Open Water Diver.

2. Wypełnienie wymagań zgodnych z IANTD Sport Diving Instructor Programs.

G. Zajęcia praktyczne

1. Ocena umiejętności pływackich

2. W celu uzyskania uprawnień do prowadzenia programu OW Free Diver kandydat musi wykazać się sprawnością umożliwiającą zanurzenie na bezdechu na głębokość 15 msw przez wykonanie nurkowania swobodnego na tę głębokość lub przez przepłynięcie 36 metrów pod wodą w wodach ograniczonych.

3. Zdjęcie całego sprzętu, wykonanie wynurzenia awaryjnego, następnie odpłynięcie na odległość 9 metrów od zostawionego sprzętu. Po wzięciu trzech oddechów na powierzchni zanurkowanie, dopłynięcie do i założenie sprzętu, następnie dzielenie się powietrzem z partnerem na dystansie przynajmniej 90 metrów przy zachowaniu średniej prędkości minimum 23 metrów na minutę.

4. Przepłynięcie na plecach w pełnym sprzęcie przynajmniej 90 metrów, następnie zdjęcie sprzętu i wykorzystanie go jako oparcia przy płynięciu na brzuchu dalszych 90 metrów.

5. Zakręcenie zaworów i wymiana automatów w symulowanej sytuacji awarii sprzętu w czasie krótszym

niż 1 min.

6. Wystrzelenie worka wypornościowego w czasie krótszym niż 1½ min..

7. Poprawne zademonstrowanie wyciągnięcia nurka z głębokości 6m na powierzchnię, włączając w to zdjęcie sprzętu. Holowanie nurka na dystansie 30m z symulowanym sztucznym oddychaniem. Zarządzanie sytuacją awaryjną/wypadek, w tym koordynacja działania ze służbami ratowniczymi:

a. Rozpoznanie sytuacji krytycznej.

b. Wydobycie nurka na powierzchnię.

c. Prowadzenie akcji ratunkowej na powierzchni.

d. Zdjęcie sprzętu ofiary.

e. Holowanie nurka na dystansie 30m z symulowanym sztucznym oddychaniem.

f. Wyciąganie ofiary z wody.

g. Symulacja pełnego wdrożenia planu ratowniczego, w tym koordynacja działań z lokalnymi służbami ratowniczo-medycznymi.

8. Zademonstrowanie umiejętności praktycznego planowania przebiegu zajęć, przygotowania oraz prowadzenia ćwiczeń basenowych. Procedure musi zawierać:

a. Przygotowanie.

b. Planowanie.

c. Briefing.

d. Demonstracja ćwiczeń.

e. Wykonywanie ćwiczeń przez kursantów, z jednoczesną kontrolą i nadzorem nad grupą.

f. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.

g. Ocena uczestników.

h. Debriefing.

9. Wykazanie się zdolnością demonstracji i przekazania umiejętności wykonania ćwiczeń wchodzących w

skład programów IANTD zgodnie z zaleceniami IT. Kandydaci są poddawani symulacjom sytuacji awaryjnych, problemów behawioralnych, problemów z zakresu dynamiki grupy oraz typowych problemów z przyswajaniem wiedzy i powtarzaniem ćwiczeń.

10. Zalczenie wszystkich ćwiczeń wymaganych na kursie instruktorskim.

11. Wykonanie instruktażowej demonstracji ćwiczeń w programie Deep Diver w czasie przynajmniej jednego nurkowania oraz – na kolejnym nurkowaniu – instruktażowa demonstracja innych ćwiczeń, zgodnie z zaleceniami IT.

Obowiązujące poziomy wykonania ćwiczeń (poziom zaliczenia 80 punktów):

Wszystkie programy instruktorskie, poza wymienionymi wcześniej ćwiczeniami, muszą obejmować ocenę poniższych umiejętności pływackich i sprawności fizycznej. Wszystkie ćwiczenia muszą zostać wykonane jedno po drugim, z przerwą na odpoczynek nie przekraczającą 5 minut. Ocena musi zostać powtórzona dla każdego kolejnego stopnia instruktorskiego, o ile pomiędzy szkoleniami upłynęło więcej niż trzy miesiące.

Ćwiczenie pierwsze (20 punktów)

Przepłynąć dystans 270 metrów. W przypadku kandydatów niepełnosprawnych (np. pozbawionych którejś z kończyn) odjąć 4 min. od faktycznego czasu wykonania ćwiczenia (np. za czas 12 min. lub mniej przyznać 20 punktów).

Czas [mm:ss]       Punkty          Czas [mm:ss]      Punkty       Czas [mm:ss]     Punkty        Czas [mm:ss]          Punkty

8 lub mniej             20              11.01 do 11.20         17         12.46 do 13.00        14           14.16 do 14.30            10

8:01 do 8.40         19 ½            11.21 do 11.40       16 ½       13.01 do 13.15     13 ½          14.31 do 14:45             9

8.41 do 10.00        19               11.41 do 12.00         16         13.16 do 13.30        13           14:46 do 15:00             8

10.01 do 10.20    18 ½             12.01 do 12.15       15 ½       13.31 do 13.45     12 ½          15.01 do 15:15             6

10.21 do 10.40      18               12.16 do 12.30         15         13.46 do 14.00        12           15:16 do 15:30             4

10.41 do 11.00    17 ½             12.31 do 12.45       14 ½       14.01 do 14.15        11           15:31 do 16.00             2

Ćwiczenie drugie (20 punktów)

Przepłynąć 540 metrów z maską, fajką i w płetwach (używać wyłącznie płetw; niepełnosprawni kandydaci mogą używać zarówno rąk, jak i nóg).

Czas [mm:ss]    Punkty           Czas [mm:ss]    Punkty           Czas [mm:ss]     Punkty           Czas [mm:ss]      Punkty

15 lub mniej         20             16.41 do 17.00       17              18.41 do 19.00       12               20.21 do 20.30         5

15.01 do 15.20    19 ½           17.01 do 17.20    16 ½            19.01 do 19.20       11               20.31 do 20.40         4

15.21 do 15.40     19              17.21 do 17.40      16              19.21 do 19.40       10               20.41 do 20.50         3

15.41 do 16.00    18 ½           17.41 do 18.00      15              19.41 do 20.00        8                20.51 do 21.00         2

16.01 do 16.20     18               18.01 do 18.20     14              20.01 do 20.10        7                ponad 21 min.          0

16.21 do 16.40   17 ½            18.21 do 18.40      13              20.11 do 20.20        6

Ćwiczenie trzecie (20 punktów)

Przepłynąć w pełnym sprzęcie po powierzchni odległości 240 metrów oddychając przez fajkę. W przypadku niepełnosprawnych kandydatów odjąć 3 min. od faktycznego czasu wykonania ćwiczenia (np. za czas 11 min.

lub mniej przyznać 20 punktów).

Czas [mm:ss]    Punkty           Czas [mm:ss]    Punkty           Czas [mm:ss]    Punkty           Czas [mm:ss]      Punkty

8 lub mniej          20                 9.31 do 9.45       17               10.31 do 10.40       12              11.21 do 11.30         5

8:01 do 8.20     19 ½                9.46 do 10.00     16               10.41 do 10.50       11               11.31 do 11.40        4

8.21 do 8.40       19                10.01 do 10.10     15               10.51 do 11.00       10               11.41 do 11.50        2

8.41 do 9.00    18 ½               10.11 do 10.20     14               11.01 do 11.10        8                11.51 do 12.00        1

9.01 do 9.15      18                 10.21 do 10.30     13               11.11 do 11.20        6                ponad 12 min.         0

9.16 do 9.30     17 ½

Ćwiczenie czwarte (20 punktów)

Przepłynąć w pełnym sprzęcie odległości 540 metrów. W przypadku kandydatów korzystających z zestawów dwubutlowych odjąć minutę od faktycznego czasu wykonania ćwiczenia (np. za czas 17 min. lub mniej przyznać 20 punktów). W przypadku kandydatów korzystających z zestawów dwubutlowych i dwóch butli bocznych odjąć dwie minuty od faktycznego czasu wykonania ćwiczenia (odnosi się do kandydatów na instruktorów trimiksowych; np. za czas 18 min. lub mniej przyznać 20 punktów).

Czas [mm:ss]    Punkty           Czas [mm:ss]    Punkty           Czas [mm:ss]    Punkty          Czas [mm:ss]      Punkty

16 lub mniej         20              18.31 do 19.00      17              21.31 do 22.00        14            23.11 do 23.20         8

16.01 do 16.30   19 ½            19.01 do 19.30    16 ½            22.01 do 22.15        13            23.21 do 23.30         6

16.31 do 17.00     19              19.31 do 20.00      16              22.16 do 22.30        12            23.31 do 23.40         4

17.01 do 17.30   18 ½            20.01 do 20.30     15 ½           22.31 do 22.45        11            23.41 do 23.50         2

17.31 do 18.00     18              20.31 do 21.00       15             22.46 do 23.00        10            23.51 do 24.00         1

18.01 do 18.30    17 ½           21.01 do 21.30     14 ½           23.01 do 23.10                     ponad 24 min.          0

Ćwiczenie piąte (20 punktów)

Przepłynąć 15 metrów na bezdechu, poczym rozpocząć oddychanie partnerskie z wykorzystaniem alternatywnego źródła powietrza. Wciąż dzieląc się gazem przepłynąć odległość 360 metrów. Czas należy zacząć odliczać od momentu, gdy obaj nurkowie zaczynają płynąć dzieląc się gazem. Odjąć 5 punktów za każdą nieudaną próbę przepłynięcia 15 metrów.

Czas [mm:ss]    Punkty          Czas [mm:ss]     Punkty          Czas [mm:ss]     Punkty           Czas [mm:ss]      Punkty

10 lub mniej         20            11.41 do 12.00       17              13.16 do 13.30        14              15.21 do 15.30        6

10.01 do 10.20    19 ½         12.01 do 12.150    16 ½           13.31 do 13.45        13               15.31 do 15.40       4

10.21 do 10.40     19            12.16 do 12.30       16              13.46 do 15.00        12               15.41 do 15.50       2

10.41 do 11.00    18 ½         12.31 do 12.45      15 ½           15.01 do 15.10        10               15.51 do 16.00       1

11.01 do 11.20     18            12.46 do 13.00       15              15.11 do 15.20         8                ponad 16 min         0

11.21 do 11.40    17 ½         13.01 do 13.15      14 ½

Cena:

 Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy

Zapisz się na kurs

Nie zwlekaj i zapisz się na Crossover IANTD

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności